Chondromalacia Patellae is a common knee injury also known as Patellofemoral syndrome.